Numerot

Opi sanomaan numerot ruotsiksi.

Kardinaaliluvut

nollnolla
ettyksi
tvåkaksi
trekolme
fyraneljä
femviisi
sexkuusi
sjuseitsemän
åttakahdeksan
nioyhdeksän
tiokymmenen
elvayksitoista
tolvkaksitoista
trettonkolmetoista
fjortonneljätoista
femtonviisitoista
sextonkuusitoista
sjuttonseitsemäntoista
artonkahdeksantoista
nittonyhdeksäntoista
tjugokaksikymmentä
tjugoettkaksikymmentäyksi
tjugotvåkaksikymmentäkaksi
tjugotrekaksikymmentäkolme
trettiokolmekymmentä
fyrtioneljäkymmentä
femtioviisikymmentä
sextiokuusikymmentä
sjuttioseitsemänkymmentä
åttiokahdeksankymmentä
nittioyhdeksänkymmentä
ett hundrasata
ett hundra ettsatayksi
tvåhundrakaksisataa
trehundrakolmesataa
ett tusentuhat
tvåtusenkaksituhatta
tretusenkolmetuhatta
en miljonmiljoona
en miljardmiljardi

Järjestysluvut

förstaensimmäinen
andratoinen
tredjekolmas
fjärdeneljäs
femteviides
sjättekuudes
sjundeseitsemäs
åttondekahdeksas
niondeyhdeksäs
tiondekymmenes
elfteyhdestoista
tolftekahdestoista
trettondekolmastoista
fjortondeneljästoista
femtondeviidestoista
sextondekuudestoista
sjuttondeseitsemästoista
artondekahdeksastoista
nittondeyhdeksästoista
tjugondekahdeskymmenes
tjugoförstakahdeskymmenesensimmäinen
tjugoandrakahdeskymmenestoinen
tjugotredjekahdeskymmeneskolmas